Updates & Blogs

Blog 11-03-2021

Stroomschema vaccinatie


Blog 15-10-2020

Gedeeltelijke lockdown per 14 oktober 22:00u

Gedeeltelijke lockdown

Door de opkomst van de tweede golf van COVID-19 zag de regering zich genoodzaakt tot het treffen van nieuwe maatregelen. Deze zijn afgelopen dinsdag (13 oktober 2020) in de persconferentie toegelicht door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. De nieuwe maatregelen zijn op woensdag 14 oktober 22:00 in werking getreden en zijn ingrijpend en zorgen ervoor dat we in gedeeltelijke lockdown-situatie terechtkomen.

Maatregelen

Hieronder zullen de maatregelen die van belang zijn voor ondernemers en werknemers toelichten, hieronder is dus niet de volledige lijst van de maatregelen opgenomen. Onderaan de blog vindt u alle maatregelen behorend bij de gedeeltelijke lockdown. 

De eerste belangrijke regel is: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Dit betekent dat zowel werkgevers als werknemers zich strikt aan deze regel moeten houden.

Daarnaast moeten alle eet- en drinkgelegenheden de deuren sluiten, afhalen en bezorgen blijven wel mogelijk. Hierop zijn een 3-tal uitzonderingen: hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check mogen de horecagelegenheden openhouden. Dit betekent dat ook locaties met een gecombineerde functie die niet onder de uitzonderingen vallen het deel met de horecafunctie moeten sluiten.

Ook evenementen zijn verboden, hierop zijn ook een aantal uitzonderingen, te weten: markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergadering als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 en daarnaast worden koopavonden afgeschaft, de uitzondering hierop is dat levensmiddelenwinkels wel later open mogen blijven. In de detailhandel worden daarnaast afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels niet worden nageleefd dan kan de locatie worden gesloten. De handhaving hierop wordt aangescherpt.

De nieuwe maatregelen zullen voor veel ondernemers onzekerheid met zich mee brengen. Indien u vragen heeft, dan kunt u altijd bij ons terecht! De rechtenstudent staat voor u klaar!

Geschreven door Floor LinskensBlog 19-06-2020

NOW 2.0

Ongeveer twee weken geleden heeft het kabinet bekend gemaakt dat de noodmaatregelen worden verlengd. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de verlening, zijn ook de nieuwe voorwaarden bekend gemaakt. In deze blog zullen wij bespreken wat er verandert aan de Noodmaatregel Overbrugging behoud van Werkgelegenheid (NOW) en welke gevolgen dit voor u heeft.

NOW 2.0

De NOW wordt verlengd, maar deze krijgt wel nieuwe voorwaarden. Er wordt in dit verband ook wel gesproken over de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat het niet uitmaakt of u wel of geen gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0 om aanspraak te maken op deze NOW 2.0.

Om aanspraak te kunnen maken op de NOW 2.0 moet er - eveneens als bij de NOW 1.0 - een omzetdaling zijn van ten minste 20%. De periode waarover deze omzetdaling berekend wordt is, anders dan bij de NOW 1.0, vier maanden. Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0 is de startdatum van deze vier maanden 1 juni. Als u geen gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0 dan kan de startdatum ook 1 juli of 1 augustus zijn. Of uw omzetdaling 20% of meer is wordt gemeten door een vergelijking te maken met één derde van de omzet over 2019.

Belangrijk om hierbij in het oog te houden is dat de ontvangen subsidies mee tellen als omzet. Deze subsidies tellen ook mee indien u aanspraak wilt maken op een andere regeling, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze tegemoetkoming kan worden verkregen door ondernemers in de meest getroffen sectoren met een omzetverlies van tenminste 30%. Bij het berekenen van het percentage tellen de reeds ontvangen subsidies dus mee als omzet.


Het ontslagverbod van de NOW 2.0

Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen waarbij minder dan 20 personen worden ontslagen bestaat er geen ontslagverbod.

Worden er echter 20 personen of meer ontslagen dan kan dit alsnog zonder boete indien over de ontslagaanvraag een akkoord is bereikt met de vakbonden. Als er geen vakbond dan neemt de personeelsvereniging deze positie in. Als er geen akkoord is, dan wordt de subsidie met een 'boete' van 5% verlaagt.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de maanden juni tot en met september 2020. Het hoogst mogelijke percentage van 90% wordt enkel uitgekeerd indien er een omzetdaling is van 100%. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.

Verplichtingen werkgever

Door de nieuwe NOW komt er voor werkgever een inspanningsverplichting om de werknemers te stimuleren tot om- of bijscholing. Het kabinet komt hiervoor met een ondersteunend crisispakket genaamd 'NL leert door'.

Hopelijk hebben we in deze blog het een en ander voor u kunnen verduidelijken met betrekking tot de nieuwe voorwaarden voor de NOW 2.0. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u altijd bij ons terecht. De rechtenstudent staat voor u klaar!

Geschreven door Bram Middelkamp & Floor Linskens


Blog 04-06-2020

De maatregelen en versoepelingen


Eindelijk 1 juni!

Het is de datum waar veel mensen naar uitkeken, 1 juni. De zonnige Tweede Pinksterdag stond voor veel mensen in het teken van opluchting. Opluchting bij de vele ondernemers die stonden te popelen weer aan de slag te kunnen gaan, maar ook opluchting bij de bevolking die niet kon wachten het glas te heffen op de betere tijden. Om klokslag 12:00 stroomden de terrassen door Nederland vol met een maximum van 30 personen en inachtneming van de regels van het 'nieuwe normaal'.

De versoepelingen van de maatregelen bieden perspectief, maar de regering benadrukt dat 'niet te hard van stapel lopen' en waakzaamheid geboden zijn in deze periode. De huidige situatie is nog onzeker en de versoepelingen blijven alleen mogelijk, zolang de verspreiding van het coronavirus onder controle is. De regering benadrukt dit in al haar persconferenties en daarom voorlopig nog sprake zijn van de zogenaamde anderhalvemetersamenleving. Bij alle activiteiten die u buiten uw prive-woning uitvoert moet u dus nog steeds 1,5 meter afstand tot anderen behouden.

Horeca

Een belangrijke versoepeling die sinds 1 juni van kracht is de opening van horecagelegenheden en terrassen. Er geldt een maximum van 30 gasten (per shift) binnen en op het binnenterras samen met uitzondering van het personeel. Het kan zijn dat u gevraagd wordt voorafgaand aan uw bezoek te reserveren. Ook dient iedereen 1,5 meter afstand van elkaar te houden behalve tweetallen en gezamenlijke huishoudingen.  

Vervolgens zal 'aan de poort' gevraagd worden of u verkouden bent en/of ziekteverschijnselen vertoont door middel van een controlegesprek en dient u uw handen te reinigen voordat u naar binnen kan gaan. Indien de verspreiding van het virus onder controle blijft zal op 1 juli de volgende versoepeling plaatsvinden. Dan zullen in plaats van 30 mensen, maximaal 100 mensen welkom zijn.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer - bus, trein, metro, tram en veerboot - is sinds 1 juni het dragen van een mondkapje VERPLICHT. Draagt u geen mondkapje? Dan kan u een boete worden opgelegd van 95,- euro die voorts consequenties heeft voor uw strafblad en VOG. Draag daarom altijd een mondkapje als u met het OV reist en vermijd zoveel mogelijk de spits. Neem daarnaast plaats op de met groene stickers aangewezen plekken, zijn er geen plekken meer, wacht dan op de volgende reismogelijkheid. Wordt u of een van de personen waarmee u samenwoont (partner of huisgenoot) verkouden en koortsig, blijf dan allemaal thuis.

Culturele sector

Ook de culturele sector mag zijn deuren weer voorzichtig openen. Theaters, bioscopen, musea en tentoonstellingen mogen met een maximum van 30 personen (per shift) weer open. Uiteraard geldt ook hiervoor de 1,5 meter regel en vindt voorafgaand aan het bezoek een controlegesprek plaats waarin gevraagd zal worden of je de afgelopen 24 uur last had van hoesten, neusverkoudheid, benauwdheidsklachten en koorts vanaf 38 graden. Ook vragen ze of een eventuele huisgenoot die klachten heeft gehad. Indien de verspreiding van het virus onder controle blijft zal op 1 juli de volgende versoepeling plaatsvinden. Dan zullen in plaats van 30 mensen, maximaal 100 mensen welkom zijn.

Wij hebben de huidige en toekomstige versoepelingen voor u overzichtelijk samengevat in onderstaand schema.

Vragen?

Heeft u vragen over toepassing van deze regels voor uw werksituatie? Of heeft u vragen over arbeidscontracten, loonbetalingen, uitkeringen, oplopende schulden, steunmaatregelen van de overheid of huur van uw woning of bedrijfspand?

Met ons team van rechtenstudenten staan wij voor u klaar! 

Geschreven door Rogier Simons & Mart Roks


Blog 02-05-2020

Student en ZZP'er

Veel zzp'ers hebben te maken met verlies van inkomsten door de Coronacrisis. De overheid steunt deze zzp'ers tijdens de Coronacrisis door middel van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Met deze regeling kan zowel het persoonlijk inkomen worden aangevuld tot bijstandsniveau als in de financiering van de eigen zaak tegemoet worden gekomen door middel van een bedrijfskrediet. Voor de verstrekking van de TOZO stelt de overheid de overheid een lijst van eisen. Een van deze eisen is dat je niet op grond van de participatiewet bent uitgesloten. Voor de student die eveneens ZZP'er is levert dit een groot probleem op, nu artikel 13 (2e lid) van de participatiewet als volgt luidt:

"Geen recht op algemene bijstand heeft degene: [...] die jonger is dan 27 jaar en uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering 2000 dan wel in verband daarmee geen aanspraak heeft op studiefinanciering en dit onderwijs niet volgt." 

Deze bepaling zegt dat een persoon is uitgesloten op grond van de participatiewet (geen recht op algemene bijstand heeft) wanneer deze jonger is dan 27 en op kosten van het rijk onderwijs volgt of kan volgen. De gedachte van de wetgever hierachter is dat de studiefinanciering een passende en voldoende toereikend voorziening is die niet verder hoeft te worden aangevuld. Feitelijk worden alle studenten onder de 27 dus uitgesloten van het toepassen van de TOZO, nu zij immers studiefinanciering (kunnen) ontvangen. Studenten van 27 en ouder hebben geluk en kunnen wel zonder enige problemen toepassing van de TOZO vinden met inachtneming van de overige voorwaarden.

Bent u nu een student die jonger is dan 27 jaar en dus uitgezonderd, dan resteren er tenslotte nog enkele mogelijkheden die de overheid biedt. Uitstel van belasting of tijdelijke belastingverlaging, de ruimere BMKB-krediet garantie van de overheid en zeer zelden onder strikte voorwaarden de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) die voor aangewezen sectoren bij een bepaalde omvang, volledig omzetverlies en hoge vaste kosten wordt toegekend.

Mocht u nog vragen hebben omtrent uw situatie of komt u er zelf toch niet helemaal uit, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website.

Geschreven door Bart Blokker

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/wat-en-voor-wie 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0 Blog 30-04-2020

Niet-nakoming van contracten

In het Nederlandse contractenrecht varen wij op het adagium 'pacta sunt servanda', wat betekent dat gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. In de huidige tijd is het denkbaar dat het nakomen van contracten een moeilijke taak is. Het kan zijn dat u zelf een overeenkomst niet kunt nakomen, of dat uw wederpartij niet kan nakomen. Natuurlijk is elke overeenkomst anders, maar in het algemeen zijn veel regels toepasbaar op elke overeenkomst.

Overmacht

Van overmacht is heel kort gezegd sprake wanneer een partij niet kan nakomen wegens bepaalde omstandigheden. Het is denkelijk dat in deze tijden een overeenkomst niet nagekomen kan worden, zoals het organiseren van een festival. Wegens het landelijke verbod op vergunningsevenementen kunnen gemaakte overeenkomsten niet worden nagekomen. De partijen die niet kunnen nakomen door dergelijke omstandigheden, kunnen zich beroepen op overmacht. Is er sprake van enkel een betalingsverplichting, is het vaak niet mogelijk zich te beroepen op overmacht. Denk hierbij aan het betalen van een beveiligingsbedrijf voor een festival. Het is wel mogelijk zich te beroepen op onvoorziene omstandigheden.

Onvoorziene omstandigheden

Van een onvoorziene omstandigheid is sprake wanneer een partij wel kán nakomen, maar dat deze nakoming niet redelijk is om te vragen. Het moet hierbij gaan om omstandigheden die niet waren voorzien bij het maken van een overeenkomst. Het is mogelijk bij de rechter te verzoeken voor aanpassing c.q. ontbinding van de overeenkomst, maar dergelijk vergaande stappen zijn sterk af te raden. De praktijk leert ons dat partijen bij een overeenkomst er zelf vaak uitkomen, wanneer men rekening houdt met elkaars belangen.

Levering en betaling

Heeft u een overeenkomst tot levering van een goed, maar is de levering wegens de corona-maatregelen nutteloos geworden? Bijvoorbeeld het leveren van geluidsinstallaties voor een festival? Dan is er geen sprake van overmacht. De ene partij kan nog altijd betalen en de andere partij kan nog altijd de installatie leveren. Het doel van de overeenkomst is echter nutteloos geworden. U kunt met de wederpartij in onderhandeling treden. De redelijkheid en billijkheid biedt vaak de oplossing: het kan vaak van éen, of beide, partijen redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij nakomen.

Over het algemeen dienen contracten te worden nagekomen, tenzij de omstandigheden van dien aard zijn dat instandlating van de overeenkomst niet redelijk is. Per overeenkomst is de impact van het corona-virus verschillend. Heeft u vragen over de nakoming van een contract dat u heeft gesloten? Neem contact met ons op via de website!

Geschreven door Nicky Limbourg.Blog 28-04-2020

Nulurencontracten met de NOW-regeling en het rechtsvermoeden 

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan hebben gezorgd voor minder werk bij veel bedrijven. Veel studenten hebben nulurencontracten en raken hun inkomsten kwijt. Maar welke rechten heb je als werknemer met een nulurencontract tijdens de coronacrisis?

Als oproepkracht met een nulurencontract heb je weinig mogelijkheid om doorbetaling van loon te krijgen. Het uitgangspunt in de wet is dat deze oproepkracht geen recht heeft op loon wanneer er geen werk is. Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang uit artikel 7:610b Burgerlijk Wetboek biedt echter een mogelijkheid tot doorbetaling. Volgens dit artikel moet de oproepkracht worden uitbetaald op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen drie maanden. Er bestaat wel een uitzondering op deze doorbetalingsplicht, namelijk als het werk maar af en toe voorkomt en geen vaste omvang heeft. Er kan dan naar een langere periode gekeken worden waarover de oproepkracht werk heeft verricht. Ook kan de werkgever deze doorbetalingsplicht contractueel uitsluiten door gebruik van artikel 7:628 lid 5 Burgerlijk Wetboek, in het geval dat de oproepkracht zich nog in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst bevindt.


Een werkgever is bovendien gebonden aan het beginsel van goed werkgeverschap uit artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit beginsel kan de oproepkracht aanvoeren dat de werkgever hem moet oproepen, omdat hij weinig schade leidt. De werkgever kan immers een beroep doen op de NOW en een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Dit argument heeft echter weinig kans van slagen tijdens de coronacrisis, aangezien veel werkgevers ook met de tegemoetkoming onder de NOW problemen hebben met het doorbetalen van de vaste krachten. Het tevens doorbetalen van de oproepkrachten zal waarschijnlijk tot nog meer schade leiden.

Het is voor u als oproepkracht dus erg belangrijk om uw contract goed na te lezen. U heeft in beginsel recht op het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen drie maanden gewerkt heeft.

Mocht u nog vragen hebben of komt u er zelf toch niet helemaal uit, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de werknemer pagina op onze website!

Geschreven door Meggie Lentjes.Update: persconferentie 21-04-2020

De snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft gezorgd voor een gezondheidscrisis in de hele wereld. Deze crisis heeft vanzelfsprekend een grote impact op de gezondheid, maar heeft daarnaast ook gigantische gevolgen en consequenties op economisch gebied. COVID-19 zorgt derhalve voor veel onzekerheid en vragen bij ondernemers.

Gisteren (21 april) is er een en ander in de maatregelen omtrent COVID-19 veranderd.

Maar wat betekenen de aanpassingen voor u als ondernemer of werknemer? Verandert er iets in de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de steunvoorzieningen? Wij zijn u graag van dienst bij dit soort vragen. Om u een helder overzicht te geven, zullen wij voor u de belangrijkste consequenties van de persconferentie van 21 april uiteenzetten in dit artikel

De intelligente lockdown zal worden verlengd tot en met 19 mei, met enkele aanpassingen met name voor basisschoolkinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Zo gaan bijvoorbeeld de basisscholen vanaf 11 mei weer open.

De maatregelen omtrent het sluiten van bedrijven en winkels blijven in stand. Dit houdt in dat de huidige maatregelen - behoudens enkele uitzonderingen - tot 20 mei van kracht blijven. Concreet betekent dit dat horecabedrijven, kappers, nagelsalons en andere bedrijven waar contactberoepen worden uitgeoefend tot 20 mei gesloten zijn. Daarnaast zijn andere samenkomsten zoals in musea, concertzalen, theaters, sportclub en sportwedstrijden tot 20 mei nog steeds verboden.

Evenementen zijn tot 1 september verboden.

Voor ondernemers in de reeds genoemde sectoren is er dus vooralsnog helaas geen mogelijkheid tot heropening. De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, deze regelingen blijven van kracht. Het is voor u als ondernemer dus belangrijk om goed in de gaten te houden voor welke regelingen u in aanmerking komt. Wij zijn u hierbij graag van dienst! Mocht u dus vragen hebben over de gevolgen van de maatregelen voor u of andere vragen naar aanleiding van COVID-19, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Disclaimer: alle adviezen worden geschreven door rechtenstudenten, aan de adviezen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin