Ondernemer
Gratis juridisch advies over de gevolgen van Covid-19

Helaas zit er voor ondernemers niets anders op dan drastische maatregelen te nemen om het Covid-19 virus financieel te kunnen overleven. Deze maatregelen zijn o.a. het verkorten van de werktijden voor werknemers en in sommige gevallen zelfs het tijdelijk sluiten van de zaak. Echter zijn er andere mogelijkheden zoals het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten via de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Zit jij als ondernemer met je handen in het haar en wil je gratis, op maat gemaakt, juridisch advies inwinnen over de stappen die je zal moeten ondernemen om het virus het hoofd te bieden? Neem de algemene informatie, gebaseerd op de meest recente maatregelen, op deze pagina door. Heeft u nog steeds een specifieke vraag? Neem dan contact op met ons via het contactformulier onder aan de pagina.


Algemene informatie voor de Ondernemer

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus beperken zich niet tot de lichamelijke gezondheid van mensen. Ook de financiële gezondheid van bedrijven en zelfstandigen wordt aangetast. Zo komen bepaalde bedrijven veelal stil te liggen en zitten sommige zzp'ers zonder opdrachten. De overheid heeft vandaag tijdens een persconferentie echter bekend gemaakt vergaande maatregelen te treffen om bedrijven en zzp'ers te ondersteunen in deze financieel zware periode. Deze maatregelen zullen voor u kort op een rij gezet worden.

1. Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren

De overheid komt met een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze tegemoetkoming is voor die ondernemers wiens hoofdactiviteit overeenkomt met een van de geselecteerde KVK SBI-codes. Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers een beroep doen op de TOGS.

De regering heeft een aantal voorwaarden gesteld om aanspraak te kunnen doen op deze tegemoetkoming. Deze voorwaarden zijn te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden 


2. Verruiming van de BMKB-regeling

Er staat sinds gisteren een verruiming van de borgstelling MKB-regeling open. Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller geld lenen aan MKB-bedrijven. Door deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.[1] Ondernemers moeten zich daarvoor voegen bij hun eigen bank. De overheid heeft de premie op BMKB verlaagt van 3,9% naar 2%.

3. Garantie Ondernemingsfinanciering verhoogd

De overheid zal garant staan voor leningen aan (middel)grote bedrijven. Hierdoor kunnen meer organisaties en in ruimere mate bankgaranties krijgen. Ook hiervoor kunnen ondernemers bij hun eigen bank terecht.

Kleinere bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichtingen en rentekorting op hun lening.

4. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 

(in plaats van de regeling voor de werktijdverkorting)

Deze maatregel voorziet in een verruiming van de tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers in geval van omzetverlies van bedrijven dat is geleden vanaf 1 maart 2020. Er wordt nu een maximum gehanteerd van 90% van de loonsom die wordt overgenomen door de overheid. Het oude maximum bedroeg 75 %. Werkgevers hoeven nu dus veel minder bij te betalen.[2] Dit moet ontslagen voorkomen. Vanaf maandag 6 april 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor deze tijdelijke noodmaatregel te doen.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een aanspraak op deze regeling:

1. Er wordt geen personeel ontslagen

2. Lonen moeten 100% worden doorbetaald

3. Er moet sprake zijn van tenminste 20% verwacht omzetverlies

Deze regeling geldt voor een periode van 3 maanden en kan éénmalig worden verlengd met nogmaals een periode van 3 maanden. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot van in elk geval 80% van het bedrag verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is.

De NOW kan worden aangevraagd voor werknemers, ook wanneer zij een flexibel contract hebben. Uitzendkrachten met of zonder uitzendbeding vallen onder deze regeling, de uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor stagiairs en BBL'ers kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-voor-welke-werknemers-aanvragen

Uitgebreide info & aanvragen:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming

De oude regeling  voor werktijdverkorting wordt per direct stopgezet. Er worden daardoor geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen en reeds gedane aanvragen in het oude systeem worden in het nieuwe systeem meegenomen. Een nieuwe aanvraag is niet nodig. Er kan eventueel wel om een aanvulling gevraagd worden. Het aanvraagproces is door loskoppeling van de WW vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers aangesproken.

5. Tijdelijke inkomensondersteuning zzp'ers

Zzp'ers kunnen de komende 3 maanden via een versnelde procedure en onder versoepelde voorwaarden een aanvulling krijgen op hun levensonderhoud. Hierdoor wordt het inkomen aangevuld tot het sociale minimum en dit hoeft niet te worden terugbetaald.

De versoepelde voorwaarden:

Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd, er vindt geen aanvullend onderzoek plaats en men hoeft dus niet achteraf terug te betalen.

De versnelde procedure:

De aanvulling kan binnen 4 weken geregeld worden in plaats van 13 weken. Daarnaast is er een voorschot mogelijk.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
 • hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in aanmerking;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo 

6. Belastinguitstel versoepeld

Alle ondernemers krijgen de komende 3 maanden de mogelijkheid om het betalen van belasting uit te stellen. Dit geldt voor alle ondernemingen, van groot bedrijf tot zzp'er. Bovendien wordt de invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Daarnaast hoeven eventuele verzuimboetes niet betaald te worden.

7. Verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers kunnen verlaging van de voorlopige aanslag op de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen bij de Belastingdienst.


[1] https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open 

[2] https://nos.nl/artikel/2327417-alleen-al-komend-kwartaal-tien-a-twintig-miljard-voor-bedrijven-en-zzp-ers.html 


Contactformulier